Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

"Kiinteistön jätevesijärjestelmän oli täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä tai  muutoin ympäristönsuojelulain mukaisesti . Vaatimukset on annettu ympäristönsuojelulailla ja asetuksella talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla."

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN


1. Ota yhteys kuntaan ja selvitä, millä aikataululla kiinteistösi rakennusten jätevesijärjestelmät pitää saataa nykyvaatimusten mukaiseksi. Selvitä myös, miten kunnan tai läheisen vesiosuuskunnan viemäriverkosto tulee laajenemaan ja onko siihen mahdollista liittyä 31.10.2019 mennessä. Jos on, niin tutki onko talosi liitettävissä verkostoon viettoviemärillä vai pitääkö teettää suunnitelmat paineviemäröinnin rakentamisesta. Selvitä rakentamis- ja liittymiskustannukset sekä naapurien kiinnostus yhteiseen runkolinjaan.

Jos ei, niin

2. Keskustele naapureiden kanssa, onko mahdollista ja halua toteuttaa yhteinen useamman kiinteistön jäteveden käsittelyjärjestelmä. Jos on, niin perustakaa tarvittaessa jätevesiosuuskunta tai yhteenliittymä kirjallisesti ja teettäkää järjestelmästä suunnitelmat, joita teen.

Jos ei, niin

3. Ala toteuttamaan omaa jätevesien käsittelyjärjestelmää:

1. Kysy kunnasta, millä vaatimusalueella oma tonttisi ja sen rakennukset on: 

  • lievemmällä perustason puhdistusvaatimusalueella, jolloin käy esimerkiksi maaperäkäsittely vai

  • tiukemmalla pilaantumiselle herkällä alueella, jolloin sopii esimerkiksi panospuhdistamo tai maaperäkäsittely kemiallisella fosforinpoistolla vai

  •  pitääkö wc-vedet johtaa erilliseen umpisäiliöön kuten yleensä pohjavesialueella ja ranta-alueella.

2. Selvitä, onko kiinteistölläsi talousjätevettä tuottavia rakennuksia alle 100 m etäisyydellä vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
3. Pyydä kunnan omat ohjeet järjestelmän sijoittamisesta tontille sekä suojaetäisyyksistä ("kaivoon, rakennukseen, vesistöön jne."), tiedot tarvittavista liitteistä ("kuten naapurin suostumus puhdistetun veden johtamisesta rajaojaan"), hakemuslomake sekä mahdollisesti karttaote.
4. Tai voit jo heti kutsua tontille jätevesisuunnittelijan, joka ammattilaisena selvittää ylläolevat kohtien 1.-3. asiat ja neuvoo järjestelmän valinnassa, joka tehdään tonttikäynnin yhteydessä.

5. Hanki jätevesisuunnitelman tekoa varten asemapiirustus (mielellään Autocad- eli dwg-muodossa) tai tonttikartta. Jos itselläsi ei ole, kysele rakennusvalvonnasta onko heillä arkistossaan piirustus tai kartta tulostettavissa. ("Yleiskartta alueesta 1:2000 tai 1:5000 tarvitaan usein liitteeksi toimenpidelupahakemukseen.")

6. Jos ei vielä tehty, selvitä itsellesi nykyinen jätevesijärjestelmä ja missä kunnossa se suunnilleen on.

7.Kysele lvi- ja rakennustarvikeliikkeistä, minkälaisia ja minkä hintaisia käsittelyjärjestelmävaihtoehtoja on tarjolla. ("Kysy useammasta paikasta, koska moni jälleenmyyjä on sitoutunut myymään vain yhden valmistajan tuotteita.")

8. Jos harkitset maaperäkäsittelyä, voit tehdä suunnitellun kentän sijoituspaikan viereen noin 2,0-2,5 m syvän koekuopan pohjaveden pinnan ja kallion syvyyden sekä maalajin selvittämiseksi. ("Tulevan kentän läheisyydessä (5m) ei saa olla puita eikä puujuurisia kasveja. Valmiin kentän päällä ei saa kulkea koneilla eikä laiduntaa.")

9. Jotta tiedettäisiin miten monelle henkilölle ja mille vesimäärälle jätevesien käsittelyjärjestelmä pitää mitoittaa, niin on arvioitava vedenkulutus vuorokaudessa ja asukasmäärä kpl. Järjestelmän suunnittelussa arvioidaan myös tuleva käyttö rakennuksen elinkaaren aikana.("Kiinteistölle voi myös tulla useita erillisiä jäteveden käsittelylaitteistoja tai jätevesiä pumpataan yhteiseen käsittelypaikkaan.")

10. Selvitä myös naapureiden talousvesikaivojen sijainnit, tieto tarvitaan suunnittelua varten.

11. Ota viimeistään nyt yhteys suunnittelijaan, joka tulee käymään tontilla. Katsotte, onko vanhaa järjestelmää hyödynnettävissä ja mihin kohtaan uusi tai uusittava järjestelmä toteutetaan. Kiinteistöllä tehdään yhdessä korkeusvaaituksia, jotta tiedetään miten paljon on korkeuseroa rakennuksesta lähtevän viemäriputken ja purkupaikan välillä. Suunnittelija esittelee eri vaihtoehtoja kustannuksineen ja tässä vaiheessa viimeistään päätetään, mikä on kiinteistöön suunniteltava puhdistusjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmään tulevat vanhat viemäriputket kannattaa ehkä uusia ja vesikatolle pitää yleensä olla viemärin tuuletusputki.

12. Suunnittelija laatii asemapiirustuksen ja asennus-/leikkauspiirustuksen liitteineen sekä täyttää hakemuslomakkeen jätevesien johtamisesta, jotka toimitetaan kunnan viranomaiselle hyväksyntää varten. Toimenpidelupaa varten tarvitaan myös kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
Kun lupapäätös on saatu, niin

4. Tee itse tai teetä jätevesijärjestelmä urakoitsijalla (suositeltavampi):

1. Voit hankkia itse jätevesijärjestelmän laitteiston ja sen toteutuksessa tarvittavia tarvikkeita. Yleensä tarvitaan kaivinkoneurakoitsija, jonka kanssa voit yhdessä rakentaa jätevesijärjestelmän. Kiinteistön omistaja on aina vastuussa koko jätevesijärjestelmän toimivuudesta, mutta nyt vastaat itse myös asennuksen toteutuksesta.

2. Pyydä tarjous yhdeltä tai useammalta urakoitsijalta työstä asennustarvikkeineen taikka myös sisältäen laitteiston. Sovi aikataulut ja miten sinun pitää valmistautua toteutukseen: viemäröinti on hetken pois käytöstä, tarvitaanko säiliön täyttämiseen vettä, pitääkö selvittää maakaapeleiden sijainti, tarvitaanko sähkömiestä jne. Tee kirjallinen sopimus.

5. Käytä ja huolla jätevesijärjestelmää käsittelylaitteiston ja suunnitelmien mukana tulleen ohjeistuksen mukaisesti, ylläpidä huoltopäiväkirjaa.